Рейтинг@Mail.ru

Кантактная інфармацыя:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
кафедра літаратуры і міжкультурных камунікацый,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова»
вул. Касманаўтаў, 1, к. 250, 212022  г. Магілёў, Рэспубліка Беларусь.
Тэл. сл.: (+375 222 або 8 0222) 23-77-31

Біяграфічныя звесткі:
Чмарава Марына Іванаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.
Нарадзілася ў Магілёве ў сям’і служачых. Скончыла з адзнакай Магілёўскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «настаўнік беларускай мовы і літаратуры». Працуе ў МДУ імя А. А. Куляшова (былы МДПІ ) з 1990 года. Скончыла аспірантуру БДУ пры кафедры славянскіх літаратур (2000). Займалася даследаваннем беларуска-чэшскіх літаратурных сувязей у Чэхаславакіі міжваеннага перыяду. Навуковую дзейнасць здзяйсняла, у тым ліку, і ў нацыянальнай бібліятэцы Чэхіі, а таксама Літаратурным архіве помнікаў нацыянальнага пісьменства ў Празе. У 2003 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю «Беларуская літаратура ў Чэхаславакіі (1920–1945)» па спецыяльнасці 10.01.01 — беларуская літаратура; 10.01.03 — літаратура народаў краін замежжа (чэшская літаратура). Навуковы кіраўнік — доктар філалагічных навук, прафесар, І. А. Чарота).
Свабодна валодае чешскай мовай.

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны:
«Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХVІІІ ст», «Гісторыя беларускай літаратуры ХІХ ст., 1900–1930 гг.», «Літаратура бліжняга замежжа», «Рэгіянальныя СМІ».

Павышала кваліфікацыю ў Рэспубліканскім інстытуце вышэйшай школы па праграме «Мова як сродак міжкультурнай камунікацыі і полікультурнай адукацыі сучаснага спецыяліста» (Мінск, 2012). Засвоіла адукацыйную праграму курсаў МДУ імя А. А. Куляшова «Англійская мова для прафесійных мэтаў: паглыблены ўзровень», 2015–2016 гг.
Працавала ў якасці выкладчыка рускай мовы як замежнай з замежнымі слухачамі адукацыйных курсаў МДУ імя А. А. Куляшова. Выкладае курс чэшскай мовы ў ІПКіП МДУ імя А. А. Куляшова.

Галіна літаратуразнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта: беларуская літаратура, славянскае літаратуразнаўства, літаратура народаў краін замежжа (чэшская літаратура).

Аўтар манаграфіі «Шляхі ўзаемнага пазнання: беларуская літаратура ў Чэхаславакіі (1920–1945)» — Магілёў, 2004, а таксама звыш 70 навуковых публікацый, у тым ліку ў замежных выданнях.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

 • Чмарава, М. І. Грамадская і культурная дзейнасць беларускага зямляцтва ў міжваеннай Чэхаславакіі (1918–1939) / М. І. Чмарава // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. — 1998. — № 1. — С. 81–87.
 • Чмарава, М. І. Прысутнасць беларускай літаратуры ў міжваеннай Чэхаславакіі / М. І. Чмарава // Прысутнасць беларускай літаратуры ў міжваеннай Чэхаславакіі // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. — 1999. — № 2 (3). — С. 44–51.
 • Чмарава, М. І. Я. А. Ляцкі як даследчык беларускай літаратуры / М. І. Чмарава //Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. — 2001. — № 1. — С. 18–22.
 • Чмарова, М. И. О белорусских студенческих изданиях в межвоенной Чехословакии / М. И. Чмарова // Opera Slavika: Slavistické rozhledy. — 2001. — Roč. XІ, č.1. — S. 20–29.
 • Чмарава, М. І. Спецыфічнасць уплыву чэшскага мадэрнізму на творчасць У. Жылкі // М. І. Чмарава // Веснік магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта. — 2002. — № 1. — С. 71–78.
 • Чмарава, М. І. Дзе слава наша? (Жыццё і дзейнасць П. Крэчаўскага пражскага перыяду) / М. І. Чмарава // Роднае слова. — 2003. — № 4. — С. 34–37.
 • Чмарава, М. І. Пад сцягам славянскай ўзаемнасці (Жыццё і дзейнасць Адольфа Чэрнага) / М. І. Чмарава // Роднае слова. — 2004. — № 8. — С. 102–106.
 • Чмарава, М. І. Акупацыя Чэхаславакіі 1939 года ў мастацкім успрыняцці М. Цвятаевай / М. І. Чмарава // М. І. Чмарава // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова. — 2008. — № 1 (26). — С. 132–136.
 • Чмарава, М. І. Спецыфіка ўспрымання Першай сусветнай вайны ў творчасці славянскіх аўтараў / М. І. Чмарава, Я. І. Клімуць // Веснік МДУ. — № 4 (31). — 2008. — С. 30–34.
 • Чмарава, М. І. Гісторыя беларускай (крыўскай кнігі В. Ластоўскага ў чэшскай крытыцы 1920-х гадоў / М. І. Чмарава / Куляшоўскія чытанні:матэрыялы Міжнароднай навук. Канф., 26–27 красавіка 2006 г. — Магілёў: МДУ імя А. A. Куляшова, 2006. — С. 94–99.
 • Чмарава, М. І. Мастацкае ўспрыняцце драматычных падзей у Чэхаславакіі 1938–1939 г. М. Цвятаевай у цыкле «Вершы да Чэхіі» / М. І. Чмарава // Романовские чтения – 3: Сб. трудов межд. науч. конференции / Под ред. И. А. Марзалюка. — Могилёв: МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. — С. 96–97.
 • Чмарава, М. І. Першая сусветная вайна ў творчасці славянскіх аўтараў / М. І. Чмарава // Зборнік навук. артыкулаў VІІІ Міжнароднай навук. канф. «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай», прысвечанай 125-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа. — Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2008. — С. 259–263.
 • Чмарава, М. І. Літаратура бліжняга замежжа: метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў / М. І. Чмарава // Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. — 55 с.
 • Чмарава, М. І. Літаратура і гісторыя: спецыфіка выкарыстання міжпрадметных сувязей (на прыкладзе творчасці А. Куляшова) / Т. І. Борбат, М. І. Чмарава // Куляшоўскія чытанні. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, красавік, 2008. — Магілёў: Выд. МДУ імя А. А. Куляшова. — С. 56–57.
 • Чмарава, М. І. В. Дунін-Марцінкевіч у чэшскай крытыцы ХІХ пачатку ХХ стагоддзя / М. І. Чмарава // Зборнік навуковых артыкулаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у еўрапейскім кантэксце», прысвечанай 200-годдзю В. І. Дуніна-Марцінкевіча. 5–6 лютага 2008. — Мінск : НАН Беларусі. — С. 123–127.
 • Чмарава, М. І. Канцэпцыя рамана М. Кундэры ў межах дыскусіі пра лёс рамана ў ХХ стагоддзі / М. І. Чмарава // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica: зб.навук. артыкулаў. — Вып. 3.– Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. — С. 190–195.
 • Чмарава, М. І. Навуковыя працы В. Ластоўскага і М. Гарэцкага ў ацэнках чэшскай крытыкі 1920-х гадоў / М. І. Чмарава // Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Сучасная беларуская літаратура і працэсы славянскага культурна-цывілізацыйнага ўзаемадзеяння (да 80-годдзя НАН Беларусі), Інстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа НАН Беларусі. — Мінск: «Права і эканоміка», 2008. — С. 500–504.
 • Чмарава, М. І. Другая Сусветная вайна ў творчасці славянскіх аўтараў (1948–1960) / М. І. Чмарава // Романовские чтения – 5 : сб.трудов Международной науч. конференции. — Могилёв:УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. — С. 168–170.
 • Чмарава, М. І. Новы тэндэнцыі ў мастацкім адлюстраванні Другой сусветнай вайны ў рускай прозе 1900–2000-х гг. / Т. І. Борбат, М. І. Чмарова // Русский язык в контексте культуры:сб. науч. Статей / под ред. Т. Г. Михальчук. — Могилёв УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2010. — С. 172–175 [4 с.].
 • Чмарава, М. І. Чэшская літаратура 1900–2000-х гг.: Асноўныя тэндэнцыі і мастацкія пошукі / ІІI Международная научная конференция «Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте, 30–31 октября 2009»: Сб.научных статей / под.ред.Е. Е. Иванова. — УО «МГУ им. А. А. Кулешова» 2010. — С. 15–19 [5 с.].
 • Чмарава, М. І. Чэхія ў мастацкім успрыняцці беларускіх аўтараў / «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай», Х Міжнародная навук. канф. Мінск, БДУ, 16–18 кастрычніка, 2009 : зб.навук.арт / пад агульн. рэд. В. П. Рагойшы. — Мінск: БДУ, 2010. — С. 97–105 [9 с.].
 • Чмарава, М. І. «У душы я нясу гнеў і жальбу зямлі…» Тэма Халакоста і спаленых вёсак у беларускай і іншых славянскіх літаратурах / Т. І. Борбат, М. І. Чмарова // Сёмыя Танкаўскія чытанні. Да 95-годдзя Бел.дзярж.пед.ун-та імя М. Танка: зб.навук.арт. / рэдкал: Г.А. Адамовіч. Д. В. Дзядко, А. У Жардзецкая; адк. рэд. С .С. Шумчык. — Мінск, 2010. — С. 23–27 [5 с.].
 • Чмарава, М. І. Драма К. Губарэвіча «Брэсцкая крэпасць» : асаблівасці рэпрэзентацыя ваеннай рэчаіснасці / Т. І. Борбат, М. І. Чмарава / Романовские чтения – 8: сб. статей Междунар. Науч. Конференции. — Могилёв: УО «МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. — С. 141–143.
 • Чмарава, М. І. Чачэнская вайна ў дыскурсах масавай літаратуры і культуры Расіі 1990–2000 гг / М. І. Чмарава / Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Куляшоўскія чытанні» (27–28 красавіка 2011 г.). — Магілёў, 2011. — С. 314–317.
 • Чмарава, М. І. У свеце знаюць смутак Лідзіцэ // І Арадур у горкай скрусе …: мастацкае асэнсаванне тэмы Халакоста і спаленых вёсак у беларускай і іншых славянскіх літаратурах / М. І. Чмарава ,Т. І. Борбат / У ракурсе сучаснага асэнсавання: зб. навук. прац: Філалогія. Вып. 5. / пад рэд. А. А. Лаўшук. — Магілёў: «МДУ імя А. А. Куляшова», 2011. — С. 114–119.
 • Чмарава, М. І. Драма К. Губарэвіча «Брэсцкая крэпасць»: асаблівасці рэпрэзентацыі ваеннай рэчаіснасці / Т. І. Борбат, М. І. Чмарава // Романовские чтения – 8: сб. статей Междунар. науч. конференции. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. — С. 141–143 [5 с.].
 • Чмарава, М. І. Мара і дзеянне ў творчасці Карэла Махі і Ёзафа Фрыча (дзве ўзаемадапаўняльныя праявы чэшскага байранізму) / Т. І. Борбат, М. І. Чмарава // «Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте: сб. науч. статей по мат-лам ІІI Междунар. науч. конф. (14–15 окт. 2011 г.) / под. ред. Е. Е. Иванова. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — С. 201–204 [4 с.].
 • Чмарава, М. І. Творчасць Янкі Купалы (дакастрычніцкі перыяд) і Тараса Шаўчэнкі: да праблемы традыцыі і наватарства / М. І. Чмарава / Мастацкі свет Янкі Купалы і Якуба Коласа: класічна-анталагічнае і непаўторна-індывідуальнае / Зборнік дакладаў абласной чытацкай канферэнцыі 2 лістапада 2012 г. / Склад. Вараб’ёва А. А. — Магілёў : УА «МДАІРА». 2012. — С. 7.
 • Чмарава, М. І. Рэцэпцыя Чэхіі ў беларускай мастацкай літаратуры / М. І. Чмарава / Беларуская і руская літаратуры: тыпалогія ўзаемасувязей і нацыянальнай самаідэнтэфікацыі. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 18–9 красавіка 2012 ) / Інстытут мовы і літаратаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. — Мінск:Права і эканоміка, 2012. — С. 376–340.
 • Чмарава, М. І. Яўген Аляксандравіч Ляцкі як вучоны-славіст, даследчык і папулярызатар беларускай літаратуры ў міжваеннай Чэхаславакіі (да 145-годдзя з дня нараджэння) / М. І. Чмарава / Актуальныя праблемы сучаснай філалогіі і выкладання філалагічных дысцыплін: зборнік навуковых артыкулаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 100-годдзю МДУ імя А. А.  Куляшова, 15–16 мая 2013 г. — Магілёў: МДУ імя А. А.  Куляшова, 2013. — С. 234–237.
 • Чмарава, М. І. Выяўленне агульначалавечага і нацыянальнага ў творчасці Цёткі і Лесі Ўкраінкі / М. І. Чмарава / У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зборнік навуковых прац: Філалогія. Вып. 6. — Магілёў : МДУ імя А. А.  Куляшова, 2013. — С. 27 – 34.
 • Чмарава, М. І. Спецыфіка вырашэння тэадыцэі ў творчасці Тараса Шаўчэнкі і Янкі Купалы / М. І. Чмарава / Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірылы Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24–26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 1 / пад рэд. Т. П.  Казаковай. — Мінск : РІВШ, 2013. — С. 160–163.
 • Чмарава, М. І. Мастацкае адлюстраванне першапачатковых этапаў войнаў у творчасці М. Гарэцкага і В. Быкава / М. І. Чмарава / Романовские чтения – 10, посвященные 80-летию со дня основания исторического факультета : сб. статей Международной науч. конференции / под общ. ред. И. В. Шардыко. — Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2014. — С. 208–209.
 • Чмарова, М. И. Восприятие деятелей культуры, истории и литературы Белоруссии иностранными студентами в процессе их обучения в университетах РБ / Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 24–25 красавіка 2014 г. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — С. 307–311.
 • Чмарава, М. І. Мастацкая рэпрэзентацыя вобраза «новага» чалавека як правадніка палітыкі калектывізацыі ў творах беларускіх празаікаў першай паловы 1930-х / Т. І. Борбат , М. І. Чмарава / Актуальныя праблемы філалогіі і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін: зборнік навуковых артыкулаў / пад агульн. рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў:МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. — С. 47–52.
 • Чмарава, М. І. Украінскі вектар у беларускай літаратуры ХІХ пачатку ХХ ст. / М. І. Чмарава / Итоги научных исследований учёных МГУ им. А. А. Кулешова, 2014: сб.научн. ст. / под ред. Е. К. Сычёвой. — Могилёв:МГУ им.А.Кулешова, 2015. — С. 105–110.
 • Чмарава, М. І. Роля беларускіх паэтэс у нацыянальна-адраджэнскім руху на Беларусі пачатку ХХ ст. / Т. І. Борбат, М. І. Чмарава // Актуальныя праблемы лінгвістыкі, лінгвастылістыкі і лінвакультуралогіі: да 75-годдзя з дня нараджэння прафесара М. В. Абабуркі : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, 20 мая 2016 г., г. Магілёў, МДУ імя А. А. Куляшова / пад рэд. В. М. Шаршнёвай. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 193–196.
 • Чмарава, М. І. Помнік старабеларускага пісьменства «Аповесць жыцця і смерці Ефрасінні Полацкай» і традыцыі візантыйскай і старажытнарускай агіяграфічнай літаратуры / Т. І. Борбат, М. І. Чмарава // Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 21 красавіка 2016 г. / пад агул. рэд. С. Э. Сомава. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 98–102.
 • Чмарава, М. І. «Аповесць жыцця і смерці Еўфрасінні Полацкай» у кантэксце візантыйскай агіяграфічнай літаратуры / М. І. Чмарава // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2015 г. : материалы научно-методической конференции (25 января — 4 февраля 2016 г.) / под ред. Е. К. Сычовой. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. — С. 64–67.
Автор : joomla блоги